חשבונאות לעומת ביקורת
 

ביקורת וחשבונאות הם שני מושגים קשורים זה לזה, הנובעים מאותו נושא של דיווח כספי, כאשר פונקציה אחת אינה יכולה לבצע בצורה יעילה ללא האחרת. ההבדל בין השניים נחוץ להבנה מכיוון ששילוב הפונקציות הללו חיוני, לא רק לצורך הכנת דוחות כספיים, אלא גם לשם הבטחת דיוק המידע בהצהרות מסוג זה. המאמר שלהלן יבחין בין השניים מבחינת משמעותם לארגון, ויסייע לקורא להבין בבירור את ההבדל בין שני המושגים.

חשבונאות

חשבונאות היא הפונקציה העסקית של רישום עסקאות עסקיות יומיות בספרי המשרד לצורך עריכת דוחות כספיים בסוף תקופת החשבונאות. מטרת הנהלת החשבונאות היא לספק מידע נרחב ומדויק לארגון ולמשתמשים במידע חשבונאי, הכולל מידע אודות הפעילויות הכלכליות השונות, עסקאות עסקיות והחלפות מונומטיות שמבצע העסק. הפונקציה החשבונאית מבוצעת לאורך כל השנה ומבוצעת על ידי עובדי ארגון במשרה מלאה בהתאם לתקני החשבונאות שצוינו.

ביקורת

ביקורת היא תהליך הערכת המידע החשבונאי המוצג בדוחות הכספיים של הארגון. ביקורת כוללת וודא כי הדוחות הכספיים מדויקים, מוצגים למדי, ערוכים מבחינה אתית והאם הדוחות עומדים בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובתקנים. פונקציית הביקורת ממוצבת במיקור חוץ על ידי הארגונים לגורם פרטני המתמחה בהערכה זו, כך שהמשרד עשוי לקבל תצוגה בלתי משוחדת של הדוחות הכספיים שלה. משרד הביקורת מבצע בדרך כלל את הביקורת לפני הצגת הדוחות הכספיים לקהל הרחב, ומוודא כי הנתונים מספקים ייצוג נכון והוגן של מצבה הכספי של המשרד.

מה ההבדל בין חשבונאות לביקורת?

חשבונאות וביקורת שניהם דורשים מידע פיננסי ועסקאות עסקיות של המשרד. עקרונות של חשבונאות וביקורת חייבים להתבצע בהתאם לתקנים החשבונאיים בכדי להבטיח עמידה בדרישות הרגולציה והחוק. הנהלת חשבונות היא תהליך רישום המידע הכספי, בעוד שביקורת היא תהליך ההערכה והבטחת תוקף ודיוק הדוחות הכספיים שהוכנו על ידי רואי החשבון. רואי החשבון הם עובדים במשרד ומחויבים להכין את הדוחות הכספיים בהתאם למדיניות החברה ולדרישות הניהול. רואי החשבון הם אנשי עובדים מחוץ למשרד המחויבים לוודא כי המידע שנרשם מייצג את התמונה האמיתית של המשרד. הנהלת חשבונות מביאה בחשבון את הנתונים והעסקאות השוטפים שמתרחשים בנקודת זמן זו, ואילו הביקורת נוקטת בגישה לאחור עם דגש על נתוני עבר ועסקאות שכבר נרשמו בספרי הנהלת חשבונות של המשרד.