מדיניות חשבונאית לעומת אומדני חשבונאות

יש חשיבות רבה להכנת הדוחות הכספיים של חברה בקביעת היציבות הפיננסית של הפירמה ובהבנת יכולת הפירמה של החברה בעתיד מבלי להתמודד עם סוגיות נזילות. דוחות כספיים של המשרד הכוללים דוחות רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים דורשים שימוש נכון בתאוריות ובטכניקות חשבונאיות. מדיניות חשבונאית ואומדנים חשבונאיים משמשים מטרה זו על ידי הבטחת כי הנתונים החשבונאיים הרשומים בספרי החברה תקפים מבחינת דרישות רגולטוריות ודיוק דיווח כספי. עם זאת, השניים שונים מאוד זה מזה, ומאמר זה נועד לתת הסבר ברור כיצד להבחין בין השניים.

מהן מדיניות חשבונאית?

מדיניות חשבונאית הנה ההנחיות, העקרונות, הכללים, התקנים ומידע אחר שצוינו המבטיחה הכנה נכונה של דוחות חשבונאיים על ידי משרד. המדיניות החשבונאית שחברות נדרשות למלא היא תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) הכוללים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים, תקני חשבונאות בינלאומיים ופרשנויות דיווח בינלאומי. מדיניות זו מבטיחה כי הדוחות הכספיים שנערכו הם 'רלוונטיים ואמינים', וסטייה ממדיניות זו בכדי להציג תמונה מנופחת באופן שגוי הינה מקמטת את פניה ונראית סוג של מניפולציה של מידע חשבונאי. השימוש במדיניות חשבונאית מקובלת בהכנת דוחות כספיים יתרום משמעותית ליכולתו של הפירמה לחשוף את החוסן הפיננסי האמיתי של המשרד, ועלול לגרום למימון גבוה יותר ממשקיעים חיצוניים עקב תקני הגילוי הטובים יותר של החברה ומידע חשבונאי מדויק. .

מהן אומדני חשבונאות?

ישנם מקרים בהם רואה חשבון עשוי להתמודד עם דילמה בה הוא אינו מסוגל לזהות כיצד לרשום מידע במדויק בדוחות חשבונאיים. מצב כזה יביא צורך להשתמש באומדנים חשבונאיים, שהם פסקי דין המתקבלים על המידע העדכני ביותר הקיים. דוגמאות לצורך באומדנים כאלה כוללות סוגיות סביב הכנסות ממסים, חובות רעים, התיישנות של מלאי, פחת נכסים וכו '. אומדני חשבונאות הם חיוניים במקרים בהם לא ניתן למדוד מידע פיננסי במדויק, ואסור שהשימוש באומדנים כאלה יערער את דיוק או אמינות של ההצהרות שהוכנו.

מה ההבדל בין מדיניות חשבונאית לאומדנים?

הדמיון העיקרי בין המדיניות החשבונאית לאומדנים הוא ששניהם מסייעים ברישום מדויק של מידע חשבונאי ומביאים לדוחות כספיים אמינים ורלוונטיים. המדיניות החשבונאית הינה תקנות שעל חברה לעמוד בהן, והיא נקבעה באופן ספציפי עם הנחיות ראויות כיצד בדיוק יש לרשום מידע ולהכין הצהרות. לעומת זאת, ההערכות החשבונאיות הינן שיפוטים אמינים שנעשו על ידי רואי חשבון מנוסים כאשר אין מדיניות מדויקת להתמודדות עם עסקאות מסוימות. זהו הבדל עיקרי בין מדיניות חשבונאית לאומדנים. על רואה החשבון להבטיח כי המידע החשבונאי משקף את התמונה האמיתית וההוגנת של מצבה הכספי בפועל של החברה, והשימוש במדיניות החשבונאית והערכות החשבונאיות יסייע בהשגת יעד זה.